Årsmöte innan filmen 17 mars

Innan filmen den 17 mars kör vi ett kort årsmöte i salongen. Start ca 18:15.

Eskilstuna filmstudio. Årsmöte 17 mars 2022

Förslag till dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
 6. Ekonomisk berättelse för 2021
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse (valberedningens förslag)
 10. Val av två revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande