Uppdaterat: Kallelse årsmöte 2021, torsdag 11/11

På grund av pandemin har vi inte kunnat ha ett ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2020, på våren som planerat.

Så vi väljer att hålla det torsdag 11 november 2021 (obs! datumändring) klockan 18:30, dvs strax innan höstens första visning

Filmen startar efter årsmötet (eller tidigast 19.00)

Förslag till dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 (Eskilstuna filmstudio VB 2020)
 6. Ekonomisk berättelse för 2020 (Filmstudion årsredovisning 2020 Balans Resultat)
 7. Revisorernas berättelse (Revisionsberättelse 2020)
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse (valberedning 2021)
 10. Val av två revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande